Helaas zijn er bij projecten waarbij oud en nieuw gecombineerd vaak klachten over geluid, tocht en warmtelast in de zomerperiode in het oude gedeelte. Het voorgaande wil niet zeggen dat bij het ontwerp daar dan geen aandacht is aan besteed, maar vaak komt dat doordat het de wens is de bijzondere aspecten van het ‘oude’ gebouw in ere te houden.

De oplossing hiervoor is dat ontwerpers zich moeten realiseren dat het ‘oude’ gebouw bouwfysisch vernieuwd moet worden om goede werking van nieuwe klimaat-installaties te kunnen waarborgen. Dit, zo denkt ons bureau, kan alleen met een integrale aanpak van alle uitdagingen hierbij, waarbij alle ontwerppartijen hun kennis dienen in te brengen om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Dit integraal ontwerpen garandeert dat betrokken partijen elkaar scherp houden wat betreft tegenstrijdige belangen en bijvoorbeeld de akoestische aspecten niet ondergeschikt raken aan het functioneren en de kostprijs van de installatie.

Adviesbureau J van Toorenburg staat op deze manier garant voor het tot stand komen van een integrale oplossing waar bij alle onderdelen ook de esthetische aspecten worden gerespecteerd. Vanuit deze garantie is het ons inziens wel heel noodzakelijk om in een zeer pril stadium de oplossingen zoals voorgesteld zorgvuldig in het voltallige ontwerpteam te bespreken. Met name het bouwfysisch inpakken van de bestaande bouwkundige onderdelen en het aanbrengen van daglicht voorzieningen is ons inziens een belangrijk onderdeel.

Een goed voorbeeld van een project waarbij we dit hebben gedaan is de Park Rozenburgschool te Rotterdam op de Hoflaan.